fbpx
 

Podmienky súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Súťaž o skvelé CBD produkty
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
l. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno:  STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 43 937 969, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50137/B, e-mailová adresa: stada@stada.sk.
II. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
Súťaž sa uskutoční v období od 27.12.2021 do 09.01.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. vyplnením jedného súťažného dotazníka.
D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže, t.j. pravdivo vyplní a odošle súťažný dotazník na webe www.cbdvincit.sk.
E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
lV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil a odoslal dotazník na webovom sídle www.cbdvicnit.sk/sutaz. 
V. VÝHRA
A) Predmetom výhry súťaže sú produkty CBD VINCIT (3x Exkluzívne darčekové balenie CBD VINCIT, 7x produkt CBD VINCIT v hodnote do 50 EUR podľa vlastného výberu), pričom organizátor súťaže si vyhradzuje právo odmeniť výhercu hociktorým z produktov CBD VINCIT podľa vlastného uváženia.
B) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru, ktorá pozostáva minimálne z jedného produktu CBD VINCIT.
C) Celkový počet výhercov súťaže, ktorí budú vyžrebovaní organizátorom súťaže je 10.

D) Výhra sa bude žrebovať v týždni od 10.01.2022 –  16.01.2022 spomedzi účastníkov súťaže, ktorí sa od 27.12.2021 do 09.01.2022 do súťaže zapojili.

Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE
A) Víťaz súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.
B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to prostredníctvom emailovej adresy, ktorú súťažiaci v súťažnom dotazníku vyplnil.
C) V prípade, ak výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY
A) Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
B) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
C) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.
Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA
A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke CBD VINCIT alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
D) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.
E) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
F) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
G) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke CBD VINCIT.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Bratislave, dňa 27.12.2021
hore

weather app

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.